Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin udostępniany jest:

 1. na stronie www.afiti.pl/Regulamin, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed dokonaniem zakupu,
 2. w formacie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy afiti.pl, zwany dalej e-Sklepem, działający pod adresem afiti.pl, prowadzony jest przez Afiti Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 1/83, 02-798 Warszawa, NIP 9512403415, REGON 363334955, zarejestrowana przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 0000594054, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł – opłacony w całości.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem e-Sklepu afiti.pl jest Afiti Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 1/83, 02-798 Warszawa, NIP 9512403415, REGON 363334955.
 2. Miejscem prowadzenia działalności jest Sklep AFITI, ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów handlowych dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Oferta dostępna na stronie e-Sklepu kierowane jest do podmiotów mających siedzibę albo Konsumentów mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem dokonywania zakupów jest złożenie oferty zakupu, przyjęcie jej przez Sklep i zapoznanie się Klienta z treścią i akceptacja postanowień Regulaminu. E-Sklep zastrzega, że akceptacja treści Regulaminu następuje z chwilą oznaczenia pola „Akceptuję Regulamin”.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas kompletacji zamówienia – czas, w jakim e-Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę w wybrany przez Klienta sposób;
 4. Czas doręczenia – czas upływający pomiędzy przekazaniem przez e-Sklep zamówienia przewoźnikowi a wykonaniem usługi przewozu zgodnie z warunkami określającymi wybraną usługę przewozową;
 5. Termin dostawy – suma czasów kompletacji zamówienia i doręczenia;
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przeglądająca lub otrzymująca oferty z e-Sklepu oraz dokonująca zakupów w e-Sklepie;
 7. Konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 8. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, utrzymywania historii zakupów, definiowania preferencji Klienta w zakresie komunikacji ze sklepem;
 9. Konsultant – reprezentant e-Sklepu w kontaktach z Klientem, osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
 10. Przelew na konto – płatność wykonywana przez Klienta bezpośrednio ze swojego konta lub przelewem pocztowym na wskazane konto bankowe e-Sklepu;
 11. Płatność przy odbiorze – płatność wykonywana przez Klienta przy odbiorze zamówienia od przewoźnika lub w wybranym punkcie odbioru (np. w siedzibie e-Sklepu, paczkomacie Inpost, na poczcie, jeśli takie formy odbioru zostały przez e-Sklep udostępnione).
 12. Płatność elektroniczna – płatność wykonywana przez Klienta przelewem lub kartą płatniczą/kredytową za pośrednictwem zintegrowanych ze Sklepem systemów płatności on-line;
 13. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w aplikacje odczytujące pliki PDF;
 14. świadczenie usług drogą elektroniczną – termin prawny zdefiniowany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną uchwalonej 18 lipca 2002 roku. Jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 15. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

Dział I. Wymagania techniczne

 1. Składanie zamówień w e-Sklepie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej uruchamianej na dowolnym urządzeniu pozwalającym na połączenie z Internetem.
 2. Składanie zamówień w e-Sklepie działa poprawnie pod następującymi przeglądarkami: IE 8+, FireFox 3+, Chrome 10+, Safari 5+.
 3. Do dokonywania zakupów w e-Sklepie niezbędne jest posługiwanie się przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 4. Wymagana jest włączona obsługa plików Cookie oraz JavaScirpt w przeglądarce Klienta.

Dział II. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje o towarach i usługach e-Sklep zamieszcza na stronach afiti.pl.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając w Sklepie zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z e-Sklepem. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, e-Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie e-Sklepu oraz u jego dostawców.
 4. Każda płatność zrealizowana przez Klienta na konto e-Sklepu – z wyjątkiem płatności przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez e-Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 5. Zamówienia mogą być składane przez Klientów przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych
  • wskazania adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • wyboru sposobu płatności, spośród dostępnych w Sklepie.
 7. Klient odpowiedzialny jest za przekazywanie danych umożliwiających skuteczne doręczenie przesyłki i prawidłowe wystawienie faktury przez e-Sklep oraz w przypadku przekazywania treści wyrażanych opinii i komentarzy zgodnych z prawem, nie naruszających godności i dóbr osób trzecich, prawem dozwolonych i prawdziwych. W szczególności Klient zobowiązuje się do:
  • nie podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej bądź dobra osobiste osób trzecich,
  • nie publikowania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) lub/i naruszających chronione tym prawem dobra osób trzecich,
  • nie umieszczania w e-Sklepie informacji wprowadzających w błąd co do autentyczności jak i pochodzenia komentowanych towarów lub/i usług,
  • nie wykorzystywania e-Sklepu w sposób sprzeczny z prawem (obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż) bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub/i uzasadnione interesy e-Sklepu,
  • nie ingerowania w kod źródłowy e-Sklepu,
  • nie umieszczania w e-Sklepie jakichkolwiek plików mających na celu rozszerzać bądź uszczuplać jej funkcjonalności albo jej wygląd,
  • nie umieszczania w e-Sklepie odnośników (hiperłączy) do zainfekowanych stron internetowych albo stron, których tematyka jest sprzeczna z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów konsumentów, do których kierowana jest sprzedaż,
  • nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie e-Sklepu, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu bądź zainfekowanych plików.
 8. W przypadku otrzymania przez e-Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przekazanych danych dostarczanych przez Klienta, e-Sklep uniemożliwi dostęp do tych danych i odstąpi od realizacji zamówienia.
 9. Potwierdzenie przez e-Sklep wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje poprzez wysłanie przez e-Sklep wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie realizacji zamówienia, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu e-Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki z towarem dołączany jest dowód sprzedaży.
 10. Klient może do zakupu zażądać faktury VAT. Żądanie to przekazuje odpowiednio:

– jeśli faktura ma zostać wystawiona na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (B2B) – wpisując w formularzu zamówienia dane Płatnika – podając nazwę podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura VAT oraz NIP
– jeśli faktura ma zostać wystawiona na rzecz osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej) stosowne żądanie należy wpisać w uwagach do zamówienia.
Wówczas do zamówienia wystawiana jest faktura VAT, którą Klient otrzyma wraz z przesyłką (na życzenie – elektronicznie na skrzynkę email podaną jako adres kontaktowy przy zamówieniu).

 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt. 3 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej – e-Sklep zwraca należność zgodnie z procedurą opisaną w podpunkcie: Zwrot należności Klientom.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość wyboru częściowej realizacji – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, lub anulowanie całości zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, który nie może być zrealizowany – e-Sklep zwraca należność zgodnie z procedurą opisaną w podpunkcie: Zwrot należności Klientom.
 3. W przypadku złożenia zamówienia z wybraną płatnością – przedpłata – i braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie e-Sklepu lub u jego dostawców.

Dział III. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze e-Sklepem za pośrednictwem wskazanych form kontaktu.
 2. Kontakt ze Sklepem realizowany jest:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@afiti.pl
  • telefonicznie: (+48) 608 330 528
  • pisemnie na adres Sklepu.
 3. Wszelkie zmiany w zamówieniu, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako Zamawiającego. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko w formie dyspozycji pisemnych umożliwiających weryfikację uprawnień Zleceniodawcy.

Dział IV. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej e-Sklepu:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. E-Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Dział V. Opcje dostawy

 1. E-Sklep udostępnia następujące formy dostawy/odbioru dla zamówień realizowanych na terenie Polski:
  • przesyłka do paczkomatu Inpost (1-2 dni robocze) – minimalny koszt dostawy od 11,00 zł (nadania realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku)
  • przesyłka kurierska (1-2 dni roboczych) – koszt dostawy 14,00 zł (nadania realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku)
  • odbiór osobisty w punkcie własnym (możliwość płatności przy odbiorze) – w punkcie odbioru – Sklep AFITI Warszawa-Ursynów, ul. Herbsta 4 (tego samego dnia) – koszt dostawy 0 zł 
   Ważne! po przesyłkę należy się udać po otrzymaniu informacji emailem, że skompletowane zamówienie jest dostępne w sklepie do odbioru
   godziny otwarcia: Pn-Pt 12.00-18.00 (mogą ulec zmianie w okresach wakacyjnym i około świątecznych – aktualna informacja na stronie głównej)
 2. E-Sklep zastrzega sobie prawo do obejmowania kosztów dostawy okresowymi promocjami i zniżkami.
 3. Koszty dostawy, jeśli występują, doliczane są do wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 4. Ze względu na rodzaj towarów oraz wartość zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie informowany na stronie Podsumowania zamówienia.

Dział VI. Czas realizacji zamówienia

 1. Towary w naszym sklepie są opatrzone informacją o terminie realizacji umieszczoną na karcie produktowej.

Towary oznaczone jako „na stanie” wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych.
Towary oznaczone jako „na zamówienie” wysyłamy w terminie wskazanym w opisie produktu. Jeśli termin taki nie został określony – wysyłamy zwykle w ciągu 2-5 dni roboczych.
Towary oznaczone jako „brak w magazynie” to towary w danej chwili niedostępne, których nie znamy dokładnej daty nowej dostawy, stad nie ma możliwości ich zamówienia. Jeśli Klient jest zainteresowany zakupem towaru niedostępnego prosimy o skorzystanie z opcji „Powiadom mnie, gdy produkt będzie ponownie dostępny” lub indywidualny kontakt poprzez skrzynkę kontakt@afiti.pl, w celu ustalenia przybliżonego terminu dostępności produktu.

 1. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli Klient zamówi większą ilość towaru niż znajduje się na stanie magazynowym, o czym Klient zostanie indywidualnie poinformowany.
 2. Przygotowanie zamówienia z danym towarem do wysyłki następuje w ciągu podanego czasu realizacji. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia z e-Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniając wyłącznie Dni Robocze.
 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.Termin dostawy = czas realizacji + czas doręczenia

Dział VII. Opcje płatności

 1. E-Sklep udostępnia następujące formy płatności dla zamówień realizowanych na terenie Polski:
  • płatność „za pobraniem” tj. gotówką przy odbiorze u przewoźnika – koszt obsługi płatności 6,00 zł (dostępna wyłącznie dla opcji dostawy kurierem oraz paczkomatem Inpost)
  • płatność „przelewem” tj. przedpłata na konto e-Sklepu 48 1950 0001 2006 8955 3403 0002 – koszt obsługi płatności 0,00 zł
  • płatność „przelewem on-line” tj. płatność elektroniczna on-line za pośrednictwem PayU – koszt obsługi płatności 0,00 zł
  • płatność „PayPal” tj. płatność elektroniczna on-line za pośrednictwem PayPal (przelew, karta kredytowa/płatnicza – za pośrednictwem PayPal) – koszt obsługi płatności 0,00 zł
  • płatność „przelew terminowy 7 dni„, tj. płatność po otrzymaniu przesyłki, z której mogą skorzystać placówki oświatowe i organizacje społeczne – koszt obsługi płatności 0,00 zł
 2. Koszty płatności, jeśli występują, doliczane są do wartości zamówienia. Płatność za zamówienie odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Ze względu na rodzaj towarów oraz wartość zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności, o czym Klient będzie informowany na stronie Podsumowania zamówienia.

VIII. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia uwarunkowane jest wybraną opcją płatności.

 1. Płatność przy odbiorze lub po otrzymaniu przesyłki – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia i potwierdzeniu przez Klienta oferty zakupu, poprzez przesłanie e-maila potwierdzającego zamówienie i zobowiazanie do zapłaty na adres kontakt@afiti.pl, lub SMS na numer 608330528.
 2. Przedpłata – przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-Sklep potwierdzenia o wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy e-Sklepu (zwykle w następnym dniu roboczym).
 3. Płatność elektroniczna on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez e-Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności (zwykle w ciągu kilku minut).

IX. Reklamacje.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem e-Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości email lub telefonicznie. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiającego skuteczną weryfikację jego osoby jako Klienta e-Sklepu, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.
 2. E-Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 3. Towary wobec których Klient zgłasza reklamację mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta dostarczanej wraz z towarem. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 4. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres email: kontakt@afiti.pl, podając numer zamówienia, nazwę produktu i opis wady. Jeśli to możliwe – załączyć zdjęcie. Sklep prześle odpowiednio etykietę nadawczą dla dokonania bezkosztowego zwrotu towaru.
 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury).
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży z e-Sklepem. W przypadku sprzedaży towaru niepełnowartościowego opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany w Karcie produktowej.
 9. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (równowartość przesyłki pocztowej w taryfie paczki ekonomicznej), e-Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Zwrot należności Klientom.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres siedziby e-Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru do e-Sklepu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument sprawdzając towar powinien postępować z nim mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w podpunkcie Zwrot należności Klientom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

XI. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego pisemnej dyspozycji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

XII. Dane osobowe (Polityka Prywatności)

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane są przetwarzane w celach wykonania umowy (np. obowiązków gwarancyjnych) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przechowywanie danych osobowych do celów podatkowych).

 1. Składając zamówienie w e-Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych afiti.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Administratorem Danych gromadzonych w bazie afiti.pl jest właściciel e-Sklepu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez e-Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i pełnych danych osobowych umożliwiających wywiązanie się przez e-Sklep z zobowiązań.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, dla którego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy
  • do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych e-Sklepu, na podstawie wydanej przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera
  • do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń;
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  • dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko
  • dane identyfikujące podmiot gospodarczy: nazwa, NIP
  • dane adresowe i teleadresowe
 6. Jak długo przechowujemy dane
  • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe zebrane w celu działań marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 7. Klient w zakresie ochrony danych osobowych ma prawo:
  • prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych
 8. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest poprzez kierowanie korespondencji
  • elektronicznie: ado@afiti.pl
  • telefonicznie: + 48 608330528
  • listownie: Afiti Sp. z o.o, ul. Mielczarskiego 1/83, 02-798 Warszawa
 9. Informacja o obowiązku lub dobrowolności
   Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z e-Sklepem jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
  • Podanie danych w celach marketingowych (Newsletter – informacje o nowościach, promocjach i rabatach w e-Sklepie) jest dobrowolne. Niepodanie danych w celach marketingowych uniemożliwi nam dostarczanie Tobie w przyszłości informacji na temat naszej bieżącej oferty i promocji.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem e-Sklepu.
 2. Towary prezentowane na stronach e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. e-Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron e-Sklepu. Rodzaje plików cookie, z których korzysta e-Sklep to:
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu,
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach swojej przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a e-Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2015 roku do odwołania.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez e-Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.