Reklamacje prosimy zgłosić emailem na adres: kontakt@afiti.pl, podając numer zamówienia, nazwę produktu i opis wady. Jeśli to możliwe – załączyć zdjęcie. Sklep prześle odpowiednio etykietę nadawczą dla dokonania bezkosztowego zwrotu towaru.

Odsyłane przesyłki należy adresować jak poniżej:
Sklep Afiti (12.00-18.00)
ul. Herbsta 4
02-784 Warszawa
UWAGA: sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

lub nadać w paczkomacie Inpost:

WAW265M, ul. Pod Strzechą 3
podając telefon adresata 608330528, email: kontakt@afiti.pl


wyciąg z Regulaminu zakupów:

X. Reklamacje.

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem e-Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości email lub telefonicznie. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiającego skuteczną weryfikację jego osoby jako Klienta e-Sklepu, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.
 2. E-Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
 3. Towary wobec których Klient zgłasza reklamację mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta dostarczanej wraz z towarem. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 4. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres email: kontakt@afiti.pl, podając numer zamówienia, nazwę produktu i opis wady. Jeśli to możliwe – załączyć zdjęcie. Sklep prześle odpowiednio etykietę nadawczą dla dokonania bezkosztowego zwrotu towaru.
 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie dowodu zakupu).
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży z e-Sklepem. W przypadku sprzedaży towaru niepełnowartościowego opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany w Karcie produktowej.
 9. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (równowartość przesyłki pocztowej w taryfie paczki ekonomicznej), e-Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Zwrot należności Klientom.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres siedziby e-Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru do e-Sklepu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument sprawdzając towar powinien postępować z nim mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w podpunkcie Zwrot należności Klientom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

XI. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego pisemnej dyspozycji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.